دوره های آموزشی
مدرس شقایق واحدی

لیست ترم ها

 • ترم یک
 • ترم دو
 • ترم سه
 • ترم چهار
 • ترم پنج
 • ترم شش

آموزش تابلوهای

سیاه قلم

شقایق واحدی
 • آموزش تابلو کامل بچه
 • آموزش تابلو کامل دختر
 • آموزش تابلو کامل مرد
 • آموزش تابلو حیوان
 • آموزش تابلو منظره
 • آموزش تابلو بی جان

شقایق

واحدی

مدرس
 • آموزش پایه
 • آموزش یک چشم
 • آموزش طراحی ابرو
 • آموزش طراحی بینی
 • آموزش طراحی لب
 • آموزش مو

شقایق

واحدی

مدرس
 • آموزش طراحی چشم
 • آموزش یک چشم
 • آموزش سه چشم و ابرو
 • آموزش ۲ بینی
 • آموزش ۲ لب
 • آموزش یک تابلو نیم چهره